නූලට වැඩ…..

ඔක්තෝබර් 9, 2009

ඊයේ රාත්‍රියේ සිදුවූ විදුලිය ඇණහිටීම ගැන විදුලිබල මණ්ඩලයේ හාල්පාරුවන් විහිළු කතා කියන්නට පටන්ගෙන ඇත.පහත දැක්වෙන්නේ ‍අද ලංකාදීප වෙබ් පිටුවේ පළවූ එම පුවතයි.මෙහි ඇති “අලුයම 1.23ට” මුන් වෙලාව බැලුවේ කාගේ ඔරලෝසුවෙන් දැයි සෙවියයුතුය.විදුලිය ඇණහිටීමට හරි හමන් හේතුවක් කියාගත නොහැකිව ගල් ගිල්ලා සේ සිටි මුන් දැන් කේන්දරය බලා නූලටම වෙලාව කියති.බූ හනස්සන් පළමු පාර කන්නේ විදුලිබල ඇමති,විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපති ඇතුළු තකතිරු නඩයයි.

;=kajrla rgu l¿jf¾
oeka ishhg 60lg úÿ,sh
rkacka lia;=ß
wên,e;s úÿ,s flan,hla .sks .ekSfuka wo w¨hu isg wjia:d ;=kl§ uQ¿ rggu úÿ,sh wek ysá nj ,xld úÿ,s n,uKav,fha iNdm;s Ô’ta’tia’ tÈßisxy uy;d mjihs’ w¨hu 1’23 isg 2’15 olajd o” w¨hu 3’15 isg 3’45 olajd o” w¨hu 4’30 isg Wfoa 7’30 olajd o rggu úÿ,sh ke;súh’ fmrjre 10 jk úg o fld<U we;eï fmfoiaj,g úÿ,sh fkd;sì‚’ ishg 60 lg muK úÿ,sh ,eî we;ehs iNdm;s lshhs
tieK mqj;a 2009 Tlaf;dan¾ ui 9 fm’j 10’30

Advertisements

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

%d bloggers like this: