අප පසුගිය දිනවල අන්තර්ජාලයේ ඇති එකම සිංහල සින්ඩිකේටරය හරහා පීඩිත මිනිසුන්ගේ හඬ අවදිකරන්නට උත්සාහ කළ නමුත් එය අසාර්ථකවිය.එහෙත් ‍දැන් විකල්පයක් බිහිවී ඇත.එය http://www.sakriya.net වේ.ඉතින් සක්‍රීය.නෙට් අපේ සක්‍රීයබව පවත්වාගෙන යන්නට අත දෙනු ඇතැයි අපි අදහමු.නුදුරු දිනකදී හමුවෙමු.

Advertisements