අප පසුගිය දිනවල අන්තර්ජාලයේ ඇති එකම සිංහල සින්ඩිකේටරය හරහා පීඩිත මිනිසුන්ගේ හඬ අවදිකරන්නට උත්සාහ කළ නමුත් එය අසාර්ථකවිය.එහෙත් ‍දැන් විකල්පයක් බිහිවී ඇත.එය http://www.sakriya.net වේ.ඉතින් සක්‍රීය.නෙට් අපේ සක්‍රීයබව පවත්වාගෙන යන්නට අත දෙනු ඇතැයි අපි අදහමු.නුදුරු දිනකදී හමුවෙමු.

Advertisements

ලයිසන් කෙරුවාව

ඔක්තෝබර් 18, 2009

අද අපේ රටේ රියදුරු බලපත්‍රයක් ගැනීමට කොයි තරම් විඳවියයුතුද?නියමිත ලිඛිත පරීක්ෂණයට පෙනීසිට ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයද සමත් විශාල පිරිසක් අද වලංගු බලපත්‍රයක් නොමැතිව ළතවෙති.2008 වසරේ අගෝස්තු මස පැවති පරීක්ෂණවලින් සමත් වූවන්ටද තවමත් ස්ථිර ලයිසන් නැත.ඇත්තේ හඩු කරදහියක අච්චුගැසූ තාවකාලික එකකි.එයද දැන්-දැන් කල් ඉකුත්වෙයි.මෙයට විසඳුම ලෙස මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්වරයා පවසා ඇත්තේ මොටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් කාරියාලයට වැස්සකට වත් ගොඩ නොවැදුණ එවුන්ද ලයිසන් ගෙන ඇති බවයි.මෙය උගේ අම්මගේ නීතියක් වියයුතුය.නියමිත විභාග සමත්වී ඇති කල ලයිසන් ගැනීමට තව උගේ පුකේ ඇඟිල්ලත් ගසා බැලිය යුතුද?ඔන්න ලංකාවෙ ඔක්කොම එවුන් යමල්ලකො මෝටර් රථ කොමසාරිස්ට කියල අහවල් වැඩෙත් කොරවගෙන ලයිසන් එක ගන්න.ලයිසන්

මෙන්න ඔටු රෝහලක්!!!

ඔක්තෝබර් 13, 2009

ඔටුවා ඇඹිලිපිටිය මූලික රෝහලේ ජල සැපයුම මේවනවිට මුළුමණින්ම ඇණහිට ඇත.දින කිහිපයක සිට කඩින් කඩ ජල සැපයුම පැවති අතර දැන් එය සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතී පැය 12ක් ඉක්මවා ගොස් ඇති බව බූ හනස්සට වාර්තා වේ.රෝහ‍ලේ ශල්‍යාගාර අක්‍රියව ඇත.රෝගීන්ට වැසිකිළි යාමට පවා බැරි තත්ත්වයක් පවතී.මෙම ගැටළුව ගැන තවමත් විසඳුමක් දීමට නොහැකිව බූරුවන් සේ ජනතාව අපහසුතාවයට පත්කරන රෝහල් අධිකාරීවරයාටත් ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ ඔටුවන්ටත් අද අපි බූහනස්සෙන් තලමු.

නූලට වැඩ…..

ඔක්තෝබර් 9, 2009

ඊයේ රාත්‍රියේ සිදුවූ විදුලිය ඇණහිටීම ගැන විදුලිබල මණ්ඩලයේ හාල්පාරුවන් විහිළු කතා කියන්නට පටන්ගෙන ඇත.පහත දැක්වෙන්නේ ‍අද ලංකාදීප වෙබ් පිටුවේ පළවූ එම පුවතයි.මෙහි ඇති “අලුයම 1.23ට” මුන් වෙලාව බැලුවේ කාගේ ඔරලෝසුවෙන් දැයි සෙවියයුතුය.විදුලිය ඇණහිටීමට හරි හමන් හේතුවක් කියාගත නොහැකිව ගල් ගිල්ලා සේ සිටි මුන් දැන් කේන්දරය බලා නූලටම වෙලාව කියති.බූ හනස්සන් පළමු පාර කන්නේ විදුලිබල ඇමති,විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපති ඇතුළු තකතිරු නඩයයි.

;=kajrla rgu l¿jf¾
oeka ishhg 60lg úÿ,sh
rkacka lia;=ß
wên,e;s úÿ,s flan,hla .sks .ekSfuka wo w¨hu isg wjia:d ;=kl§ uQ¿ rggu úÿ,sh wek ysá nj ,xld úÿ,s n,uKav,fha iNdm;s Ô’ta’tia’ tÈßisxy uy;d mjihs’ w¨hu 1’23 isg 2’15 olajd o” w¨hu 3’15 isg 3’45 olajd o” w¨hu 4’30 isg Wfoa 7’30 olajd o rggu úÿ,sh ke;súh’ fmrjre 10 jk úg o fld<U we;eï fmfoiaj,g úÿ,sh fkd;sì‚’ ishg 60 lg muK úÿ,sh ,eî we;ehs iNdm;s lshhs
tieK mqj;a 2009 Tlaf;dan¾ ui 9 fm’j 10’30

මනුෂ්‍යත්වයේ නාමයෙන් මෙලොවට බිහිවී අමනුෂ්‍යකම් ‍කරන,තක්කඩිකම් කරන පාදඩයින්ගේ පුකට බූ හනස්සෙන් ගැසීමට සූදානම් වන්න.